تبلیغات
كانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور زاهدان - روز شوراها
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 | 06:00 | نویسنده : Engineer--M

« و امرهم شوری بینهم »


مشورت یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری هاست. بنا به فرمایش پیامبر اعظم (ص) « هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند».


در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ (اﯾﺮان) روز ﻧﮫﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺷﻮراھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮرا ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم در ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﺪف ﺳﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدراﯾﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ. اﺻﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮرا را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار داد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺷﯿﻮه اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ آراء
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﮐﺮد و روش آن را اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، از اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی
ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺠﻠﯽ اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.


  • شهر قشنگ
  • بک لینک
  • قیمت دلار
  • ناژین توس