تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391 | 20:41 | نویسنده : Engineer--M
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﻧﺸﺴﺘﻦ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ. . . (ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺒﺎﺭﮎ)
.
.
.
ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﮐﺮَﻡ ﺣﻖ ﮔُﻬﺮﻯ ﺩﺍﺩ ﺑﻪﻧﺮﺟﺲ /ﻭﺯ ﺑﺮﺝ ﻭﻻﯾﺖ ﻗﻤﺮﻯ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺮﺟﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻯ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺮﺟﺲ/ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﭘﺴﺮﻯ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺮﺟﺲ
.
.
.
.
.
ﺑﺮﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦﻣﮋﺩﻩ ﺑﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪ/ﺍﺯ ﻣﻬﺪ ﺑﻘﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﺁﻣﺪ ﺍﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ/ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺟﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻡ ﺳﺤﺮ ﻃﻼﯾﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻇﻬﻮﺭ/ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎﻏﺎﯾﺒﯿﻢ،ﺍﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﺳﺖ. . . (ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺒﺎﺭﮎ)
.
.
.
ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ،ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻄﻮﺭ؟
.
.
.
.
.
.
ﯾﺎﻣﻬﺪﯼ،ﺍﯼ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻔﻖ،ﺍﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﺣﻖ ﻣﯿﻼﺩ ﺗﻮ ﻗﺼﯿﺪﻩ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺵ
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ،ﻫﻤﻪﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ (ﻣﯿﻼﺩ ﻧﻮﺭ ﻣﺒﺎﺭﮎ)
.
.
.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻼﻣﺶ/ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺎ ﺭﺳﺎﻥ ﯾﺎﺭﺏ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺴﻮﺯ ﺳﯿﻨﻪ ﻯ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺯﻫﺮﺍ/ﻧﻤﺎ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻗﯿﺎﻣﺶ (ﻋﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭﮎ)
.
.
.
ﺁﻣﺪﻧﺖﭼﻮﻥ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ،ﻋﺪﻝ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺻﺒﺢ ﻧﻮﯾﺪ ﺁﻏﺎﺯﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ. . . ﻣﯿﻼﺩ ﻣﻬﺪﯼﻣﻮﻋﻮﺩﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ
.
.
.
ﻣﻬﺪﯼ ﺟﺎﻥ!ﺑﻪ ﺭﻭﺳﯿﺎﻫﯽﻣﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﮔﻨﻬﮑﺎﺭﻧﺪ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ،ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
.
.
.
.
ﻣﯿﻼﺩ ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻣﻨﺠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺴﻂ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻣﻨﺘﻘﻢﺧﻮﻥ ﺣﺴﯿﻦ(ﻉ،)ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ،ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﻋﻮﺩ(ﻋﺞ)ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ
.
.
.
.
ﺍﯼﻣﻨﺘﻈﺮ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎﺵ ﻗﺪﺭﯼ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻣﯽﺭﺳﺪ
.
.
.
.
.
.
ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ(ﻉ): ﺟﺴﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﻏﺎﯾﺐ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
.
.
.
.
.
.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ): ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻡﺁﻧﭽﻨﺎﻥﺩﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.
.
.
.
.
.
ﺟﻠﻮﻩ ﮔﻞﻋﻨﺪﻟﯿﺒﺎﻥﺭﺍ ﻏﺰﻟﺨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ/ﻧﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻬﺎﺭ/ﻣﻦ ﮔﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﻼﺩﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦﮔﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻭﻻﯾﺖ،ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ. . .

منبع:روبیکر


تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391 | 20:34 | نویسنده : Engineer--M


سلام بر تو؛ آن دم که از مشرق لایزال طالع می شوی تا سِرِّ خلقت آسمان و زمین باشی!

سلام بر تو که روز تجلی را بشارت دهنده ای و صبح خدا را، مژده!

سلام بر تو که اشراق ها را در نور دیده ای و جهان را در خلسه حضور خود، معلق گذارده ای؛

هر چند لحظه ای، نگاه ولایتت را بر این گستره محتاج، دریغ نخواهی داشت!

فردا، گل های نرگس در اولین تلألؤ خورشید بامدادی، خبر از شکفتن آخرین غنچه باغ امامت می دهند؛

آن که مبارکی قدومش، سرآغاز مساوات و عدل و دوستی در میان خلایق است.

منبع:
ab-rafiee.comتاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391 | 20:32 | نویسنده : Engineer--M
برای دانلود به آدرس زیر مراجعه کرده و از آنجا دانلود کنید

دانلود سرود مهر پویان


منبع:http://www.javananhelal.com


رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از تشکیل تیم‌های نجات روستایی، برگزاری ۵ هزار مانور واقعی امدادرسانی، ایجاد ۵ تیم امداد هسته‌ای و شناسایی ۳۶۰ نقطه امن در برابر زلزله در تهران خبر داد و گفت: ۶ بالگرد امدادی داریم که مربوط به دوران جنگ جهانی است.

محمود مظفر در حاشیه نشست خبری تشریح برنامه‌های سال ۹۱ سازمان امداد و نجات به خصوص اجرای طرح ویژه امداد ساحلی و ارائه آمارهای حوادث ۳ ماهه نخست سال جاری در پاسخ به پرسش خبرنگاران اظهار داشت: امدادرسانی به زلزله تهران شرایط خاص خود را می‌طلبد و شهرداری نیز تاکنون اقداماتی را نیز انجام داده است و ۶ پایگاه اقماری هلال احمر نیز اکنون آماده اسکان و ظرفیت ۲ تا ۳ میلیون نفر در حوادث است.

وی با اشاره به اینکه‌ هلال احمر در برخی مناطق داخل شهر تهران نیز مکان‌هایی را برای امدادرسانی مشخص کرده است و یکی از طرح‌هایی که سازمان مدیریت بحران ارائه کرده بود کیف نجات خانواده است گفت: این کیف نجات می‌تواند در ۲۴ تا ۴۸ ساعت حادثه افراد را از نظر وسایل امدادی پشتیبانی کند و هدف، آن بود که این کیف نجات خانواده در سبد خانواده‌ها گنجانیده شود ولی هنوز در بخش اجرایی، سازمان مدیریت بحران آن را انجام نداده است.

۳۶۰ نقطه امن در تهران شناسایی شده است

مظفر با اشاره به شناسایی ۳۶۰ محله و نقطه امن از جمله در مدارس، ‌مساجد و پارک‌ها که جانمایی شده است، تصریح کرد: تمام این نقاط و مکان‌ها از نظر زیرساختی توان مقابله با زلزله‌ها را دارد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اطفای حریق که قبلاً متولی نداشت، افزود: هم اکنون متولی اطفای حریق در سازمان جنگل‌ها شده است و در زمینه بالگردها نیز ما دارای ۶ بالگرد با قدمت زمان جنگ جهانی هستیم که در طول زمان از رده خارج خواهد شد تا ۴ فروند بالگرد جدید جایگزین آن شود.

وی ادامه داد: در تلاشیم تا در هر استان یک بالگرد امداد هوایی داشته باشیم و به دلیل درخواست‌ برخی سازمانها برای ارائه بالگرد به آنان ۲ بالگرد در این زمینه با تلاش یک شرکت خصوصی با قیمت مناست در اختیار سازمانها قرار می‌گیرد و در مجموع هلال احمر دارای۱۱ پایگاه امداد هوایی و ۱۵ بالگرد است.

تشکیل تیم‌های نجات روستایی

مظفر با اشاره به پرداخت حق‌الزحمه نجات‌غریقان با حمایت فدراسیون شنا از آموزش‌های تیم‌های ویژه نجات روستایی خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم در هر استان در ۱۰ روستا تیم‌های ویژه نجات روستایی تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: مراحل تکمیل سامانه ۱۴۷ در تهران نیز ایجاد شده است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

۵ هزار مانور واقعی امدادرسانی در حوادث

مظفر با بیان اینکه ما دیگر طبق دستورالعملی که در آخر سال ۹۰ تصویب شد دیگر مانور‌های غیرواقعی در حوادث نخواهیم داشت، گفت: در این زمینه امسال ۵ هزار مانور واقعی برای امدادرسانی در حوادث در سطح شهرستانها، استانها و به صورت کشوری اجرا خواهد شد که این مانورها در حوزه‌های کوهستان، جاده‌ای و سیلاب برگزار می‌شود.

مشاوره تلفنی پزشکان برای امدادگران

رئیس سازمان امداد و نجات تصریح کرد: در پایگاه‌های نجات‌غریق امدادگرانی به کار گرفته می‌شوند که دوره‌های پیش‌بیمارستانی را گذرانده باشند و در هر ۱۰ تا ۱۵ پایگاه نیز پزشک حضور خواهد یافت و در این زمینه طرحی نیز برای اجرای پزشک تلفنی برای ارائه راهنمایی و مشاوره به امداگران در لحظه امدادرسانی در محل حوادث اجرا می‌شود.

مظفر با اشاره به عمده حوادث جاده‌ای در محورهای اصفهان، فارس و گلستان افزود: امسال نیز با کمک سازمان امداد و نجات و جوانان هلال احمر چادرهای اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از حوادث جهت راهنمایی هموطنانمان در محورهای مختلف سراسر کشور برپا می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر حادثه‌خیزی متروی تهران در حوادث نیز گفت: در این زمینه شهرداری از ما راهنمایی‌های لازم را درخواست کرد که ما نیز در این زمینه پیشنهادات خود را ارائه کرده‌ایم و در حادثه سیل مترو نیز پمپ‌های تخلیه آب هلال احمر نقش کمک‌رسان را ایفا کردند و تیم‌های ایثار جمعیت نیز همیشه در چنین حوادثی آماده ارائه خدمات عملیات‌های امدادی هستند.

۴۰۰ نقطه خطرپذیر برای شنا در سواحل کشور

مظفر ادامه داد: ۴۰۰ نقطه شنا نیز در سواحل شناسایی شده است که ۲۰۰ نقطه مهم آن را هلال احمر پوشش امدادی می‌دهد و هماهنگی این موارد با سازمانهای دیگر از جمله اورژانس، پلیس و سازمان امداد و نجات را وزارت کشور انجام می‌دهد.

ایجاد باشگاه امدادگران و نجاتگران

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به ایجاد باشگاه امدادگران و نجاتگران از شهریور امسال گفت: در این زمینه تیم‌های ۵ نفره شامل ۲ خانم و دو مرد امدادگر انتخاب می‌شوند که یک نفر از آنان به عنوان مشاور نجاتگران روسا و مدیران عامل جمعیت‌های هلال احمر کشور و به خصوص رئیس سازمان امداد و نجات برای ارائه طرح‌ها و ایده‌های امدادگران و نجاتگران تشکیل می‌شود.

ایجاد مراکز آموزش تخصصی امداد و نجات در ۱۵ استان

وی با اشاره به ایجاد مراکز آموزشی تخصصی در ۱۵ استان کشور افزود: امدادگران می‌توانند در طول یک هفته در این مراکز توان‌ خود را برای مقابله با آمادگی هر چه بیشتر در حوادث افزایش دهند.

ایجاد ۵ تیم امداد و نجات هسته‌ای

مظفر با بیان اینکه ۵ تیم امداد و نجات هسته‌ای از هفته آینده آموزش‌هایی برای شهرهای بوشهر، اصفهان، اراک، قم و تهران ارائه می کنند گفت: بالگردهای هلال احمر نیز به امکانات و تجهیزات لازم برای تشخیص درصد رادیواکتیو در حوادث‌های هسته‌ای مجهز می‌شوند.

راه‌اندازی انبارهای اقلام امدادی در تمام شهرستانهای کشور

وی ادامه داد: در زمینه آمادگی برای مقابله با حوادث، تمام شهرستانهای کشور به انبارهای ۲۴۰ متری مجهز می‌شود که در این زمینه با ایجاد ۸۰ انبار جدید تمام شهرستانها مجهز به انبارهای امدادی خواهند شد.

ارتقای پایگاه‌های جست‌وجو و نجات

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه در گذشته پایگاه‌های سگ‌های جست‌وجو فقط عملیات‌های نجات با سگ‌ها را انجام می‌دادند، افزود: در این زمینه مربیان سگ‌های نجات به تجهیزات نجات الکترونیکی نیز مجهز می‌شوند تا بتوانند همزمان با استفاده از سگ‌های نجات از ست‌های نجات نیز استفاده کنند.

ایجاد مرکز جامع امداد هوایی در اتوبان آزادگان

مظفر با اشاره به ایجاد مرکز جامع امداد هوایی در اتوبان آزادگان تصریح کرد: در تلاشیم تا بتوانیم در این مرکز یک باند مخصوص برای خرید هواپیمای ترابری که مطالعات آن در دست انجام است صورت پذیرد تا بتوانیم با خرید این هواپیما اقلام امدادی خود را به سراسر دنیا ارسال کنیم.

آموزش تخصصی امداد برای ۶۶ هزار نفر

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به آموزش تخصصی امداد برای ۶۶ هزار نفر گفت: این آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های امداد جاده‌ای، کوهستان و آوار صورت می‌پذیرد و در تلاشیم تا بتوانیم تیم‌های ایثار را که امروز به صورت کشوری فعالیت می‌کنند از این پس در هر استان یک تیم ۲۴ نفری ایثار تشکیل دهیم و در سال آینده هر شهرستان دارای یک تیم ایثار شود.

تجهیز ۱۰۰ آمبولانس به تجهیزات نجات

مظفر با بیان اینکه متوسط زمان رسیدن امدادگران به صحنه حادثه اکنون از ۱۳ دقیقه به ۱۲ دقیقه رسیده است، افزود: در این زمینه ۱۰۰ آمبولانس نیز به تجهیزات نجات از جمله تجهیزات اطفای حریق و ست‌های نجات مجهز می‌شوند.

۳ برنامه بین‌المللی امدادی

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: ۳ برنامه بین‌المللی نیز با مشارکت کشورهای منطقه منا از جمله دوره تیم‌های واکنش سریع، مدیریت سوانح و اسکان اردوگاهی برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی امداد و نجات

مظفر با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی امداد و نجات با فراخوان ملی از تمام تولیدکنندگان داخلی برای برطرف کردن نیازهای امدادی کشور خاطرنشان کرد: تجهیز پایگاه‌ها به آمبولانس و امکانات امداد و نجات همچنان با توجه به افزایش دو، سه برابری بودجه هلال احمر در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس -http://www.rcs.irتاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391 | 14:36 | نویسنده : Engineer--M


  • شهر قشنگ
  • بک لینک
  • قیمت دلار
  • ناژین توس
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic